Đảm bảo khi xem không thể nhịn cười – Thề, hứa, đảm bảo

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.