Trợ lý của phái viên Tổng thống Nga bị bắt vì tội phản quốc

Giới chức Nga đang điều tra việc một quan chức chính phủ nước này bị cáo buộc phạm tội phản quốc và có thể tuyên án người này 20 năm tù.

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïîìîùíèê ïîëïðåäà ïðåçèäåíòà â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå (ÓÔÎ) Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ, àðåñòîâàííûé íà äâà ìåñÿöà ïî äåëó î ãîñèçìåíå, â Ëåôîðòîâñêîì ñóäå. Âëàäèìèð Ãåðäî/ÒÀÑÑ

Aexander Vorobyov tại tòa án ngày 5/7. Ảnh: TASS.

Aexander Vorobyov, trợ lý của phái viên Tổng thống Nga tại vùng Urals ngày 5/7 bị bắt với cáo buộc phản quốc. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức chính phủ bị bắt do nghi ngờ phạm tội phản quốc ở Nga thời hậu Xô Viết được công khai.

Theo tòa án quận Lefortovsky ở Moskva, quan chức này sẽ bị giam trong hai tháng khi giới chức Nga tiến hành điều tra. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nếu bị kết tội, Vorobyov nhiều khả năng phải lĩnh án tới 20 năm tù, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Vorobyov, 39 tuổi, từng đảm nhiệm cương vị trợ lý cho phái viên Nikolai Tsukanov của Tổng thống Vladimir Putin trong một năm. Trước đó, ông Vorobyov đã trải qua nhiều vị trí trong chính quyền cấp tỉnh ở vùng Kaliningrad, cực tây của nước Nga.

Hồi tháng 2/2019, Tòa án Tối cao Nga cũng kết án cựu thiếu tá hải quân Dmitry Dolgopolov 10 năm tù vì tội phản quốc sau khi FSB bắt quả tang Dolgopolov có hành vi làm gián điệp cho Ukraine vào tháng 9/2017 tại thành phố Simferopol.

Theo AP