Nga lập căn cứ trực thăng ở Bắc Syria sau khi Mỹ rút quân (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt