Luật mới về di trú Mỹ từ ngày 15 Tháng Mười, 2019

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 266,000 luật sư nhưng chỉ có 228 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Vào ngày 14 Tháng Tám, 2019, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (U.S. Department of Homeland Security) thông báo Quy Định Đề Nghị (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds).

Quy Định Chính Thức và quy định này được bắt đầu áp dụng vào ngày 15 Tháng Mười, 2019. Những hồ sơ xin thẻ xanh nào được nộp trước ngày 15 Tháng Mười, 2019, sẽ không bị áp dụng Quy Định Chính Thức này.

Thêm vào đó, Sở Di Trú USCIS thông báo vào ngày 9 Tháng Mười, 2019, rằng Sở Di Trú sẽ không nhận những mẫu đơn I-485, I-129, I-539/I-539A, I-864, và I-864EZ cũ và chỉ nhận những mẫu đơn phát hành vào ngày 15 Tháng Mười, 2019 mà thôi.

Nghĩa là nếu quý vị dùng đơn xin thẻ xanh hoặc những mẫu đơn nêu trên được phát hành trước ngày 15 Tháng Mười, 2019, và Sở Di Trú USCIS nhận được đơn của quý vị sau ngày 14 Tháng Mười, 2019, thì hồ sơ của quý vị sẽ không được nhận và sẽ bị trả về.

Nếu quý vị dùng đơn mới để nộp đơn xin thẻ xanh thì quý vị phải nộp thêm một mẫu đơn nữa, tức là mẫu đơn I-944. Mẫu đơn này dùng để Sở Di Trú USCIS xét duyệt đương đơn có lọt vào điều luật cấm nhập cảnh về gánh nặng xã hội hay không. Quý vị phải cung cấp những chi tiết của quý vị về tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính, học vấn và kỹ năng, và những trợ cấp của chính phủ quý vị đã từng lãnh.

Theo Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng Xã Hội, nếu những người nào đã từng lãnh trợ cấp chính phủ 12 tháng trong vòng 36 tháng vừa qua thì hồ sơ thẻ xanh sẽ bị từ chối. Trong quy định có nói nếu những ai đã từng lãnh trợ cấp chính phủ và đã trả lại tiền cho chính phủ thì điều đó sẽ được coi là điều tốt khi Sở Di Trú USCIS xét hồ sơ của người đó. Tuy nhiên hiện giờ cơ quan chính phủ không có quy định hay phương cách nào để quý vị có thể đền lại cho chính phủ những quyền lợi trợ cấp mà quý vị đã từng hưởng.

Những quý vị nào nghĩ rằng Quy Định Chính Thức này chỉ ảnh hưởng những đương đơn xin thẻ xanh với Sở Di Trú USCIS mà thôi, quý vị nên lưu ý.

Vào đầu năm 2018, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã âm thầm sửa đổi luật lệ của họ về vấn đề từ chối cấp chiếu khán di dân vì đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội. Một phần trách nhiệm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là cấp chiếu khán cho người nước ngoài được nhập cảnh Hoa Kỳ.

Những Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trên thế giới là những cơ quan dưới quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Cho nên những luật lệ mới của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ được áp dụng tại các Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trên thế giới.

Vì Bộ Ngoại Giao âm thầm sửa đổi luật lệ về Gánh Nặng Xã Hội mà không thông báo theo luật định cho nên Luật Sư Đoàn Di Trú Hoa Kỳ đã đưa đơn kiện Bộ Ngoại Giao vì sửa đổi luật lệ mà không thông báo.

Vào ngày 11 Tháng Mười, 2019, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo Interim Final Rule (tạm dịch là Quy Định Chính Thức Tạm Thời) nhằm để đương đầu với những vụ kiện và đưa ra lý do là mục đích của Quy Định Chính Thức Tạm Thời của Bộ Ngoại Giao là muốn luật lệ của Bộ Ngoại Giao được căn chỉnh theo Quy Định Chính Thức của Bộ Anh Ninh Nội Địa Hoa Kỳ.

Trong Quy Định Chính Thức Tạm Thời của Bộ Ngoại Giao lập lại những gì trong Quy Định Chính Thức của Bộ An Ninh Nội Địa nhưng có nói thêm về bảo hiểm y tế và nếu đương đơn có thể có bảo hiểm y tế mà không được chính phủ tài trợ là một điểm tốt khi quyết định đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không. Có lẽ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thêm điều lệ về bảo hiểm y tế là vì tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump không cho nhập cảnh di dân nếu không có bảo hiểm y tế.

Vào ngày 4 Tháng Mười, 2019, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ không cho nhập cảnh những di dân mới nếu không chứng minh có khả năng mua bảo hiểm y tế không được chính phủ đài thọ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh Hoa Kỳ. Điều này sẽ ngăn những người nhập cư đủ điều kiện nếu họ không có khả năng tài chánh để mua bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế theo chương trình Affordable Care Act (ACA) mà thường được gọi là Obamacare, không được coi là bảo hiểm y tế không được chính phủ đài thọ. Điều lệ này sẽ được chấp hành vào ngày 3 Tháng Mười Một, 2019.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười, 2019.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Giêng, 2013, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Sáu, 2014, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2007, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Mười Một, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.
Theo Người Việt