Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục được xả thải ra biển

Lượng nước thải kể trên là nước thử áp và nước súc rửa phát sinh từ quá trình thử áp tuyến ống dẫn dầu thô, trong giai đoạn xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Theo giấy phép được cấp (có thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ ngày 23/11/2016) thì phương thức xả thải là tự chảy kết hợp với bơm chuyển tiếp với chế độ xả nước thải 24 giờ/ngày đêm. Việc xả thải được thực hiện theo đúng quy định, có sự giám sát của cơ quan chức năng…

Trước đó, ngày 9/6, công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiến hành súc rửa đường ống dẫn dầu. Việc này đã được cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu dừng lại. Tổng lượng nước thải của quá trình súc rửa đường ống của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 75.100 m3, đơn vị này đã xả trực tiếp ra biển hơn 42.000 m3, còn lưu giữ lại khoảng 33.000 m3trong đường ống.

Ngày 30/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 734/KLKT-TCMT nói rõ: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt (không xử lý nước thải thủy lực đường ống tiếp nhận dầu thô trước khi xả thải ra biển). Xả thải nước (sinh hoạt) có chứa các thông số môi trường không nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Xả nước thải (thử thủy lực) có chứa các thông số môi trường không nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, công ty không niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án tại địa điểm thực hiện dự án và trụ sở UBND cấp xã nơi thực hiện việc tham vấn cộng đồng để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát, theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải có biện pháp xử lý khoảng 33.000m3 nước thải thử thủy lực còn lại đã được bơm chuyển vào tank chứa dầu thô từ đường ống tiếp nhận dầu thô…

Theo Tiền Phong