Lo ngại về nhà máy xin đổ chất thải xuống biển Bình Thuận

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE