Khám phá buồng lái chiến đấu cơ danh tiếng một thời