Hà Nội chi 14 tỷ đồng cho 145 công chức diện tinh giản

TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3308/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 1 năm 2017).

Tinh giản biên chế cũng tạo điều kiện cho Hà Nội lựa chọn người tài vào làm việc trong bộ máy hành chính

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 145 công chức, viên chức được nghỉ thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Theo Dân Trí