WB giúp VN tăng thu nhập trung bình ở mức cao vào năm 2035

WB giúp VN tăng thu nhập trung bình ở mức cao vào năm 2035

Shares

Diễn đàn Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5/12 ở Hà Nội.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm nay công bố báo cáo vạch ra đường hướng phát triển cho Việt Nam nhằm đạt tới mục tiêu là nước có thu nhập trung bình ở mức cao vào năm 2035.

Báo cáo có tiên ‘Việt nam 2035: hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ’ kêu gọi chính phủ Việt Nam khuyến khích cạnh tranh trong lĩnh vực tư nhân, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội và tăng cường hiệu quả của nhà nước. Theo các chuyên gia của World Bank, đây là những điều mà Việt Nam cần phải làm để tránh bẫy thu nhập trung bình và không khai thác được những tiềm năng của đất nước.

Theo World Bank, để đạt được mục tiêu đặt ra chậm nhất vào năm 2035, Việt Nam phải duy trì được mức tăng trưởng 7% năm. Kinh tế Việt Nam hiện được dự báo có mức tăng trưởng 5,88% trong giai đoạn từ 2011 đến 2015.

Báo cáo của World Bank cũng đặt ra mục tiêu là đến năm 2035 GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt tối thiểu 18.000 USD (tính theo sức mua tương đương bằng đô la năm 2011). Con số này được tính dựa vào GDP bình quân dầu người vào khoảng 5.370 đô la trong năm 2014 tính theo sức mua tương đương năm 2011 và tốc độ tăng trưởng ĐP bình quân đầu người tối thiểu là 6% trong vòng 20 năm tới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.