Tưởng căng thế nào… hòa ra trốn à? Chết oan cmnr

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.