Khối cử tri thiểu số ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử sớm ở Ohio

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE