Quốc hội Ấn Độ chuẩn thuận bỏ quy chế đặc biệt cho Kashmir (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt