Ảnh: Cỏ dại um tùm suốt 24km Đại lộ Thăng Long tốn 53 tỷ cắt tỉa

0
12