Ấn Độ: Khói ô nhiễm bao trùm, học sinh nghỉ học (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt