Putin ca ngợi chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước Đức Quốc xã (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt