Nhìn lại 4 lần Lý Tống lái phi cơ rải truyền đơn ở Việt Nam, Cuba chống cộng sản

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE