Em là em lạy cả hai chân và luôn cả hai tay, đây mới gọi là kungFu ghita

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.