Nga cân nhắc khôi phục căn cứ quân sự ở Việt Nam, Cuba

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE