Công bố chi tiết 7 ngày làm việc của Đại hội XII của Đảng

0
4

Sau phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng 21.1, Đại hội đã nghe báo cáo về các văn kiện Đại hội XII của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Theo chương trình dự kiến, thứ sáu, 22.1, Đại hội thảo luận về các văn kiện Đại hội XII. Thứ bảy, 23.1, Đại hội nghe báo cáo của BCH Trung ương khóa XI về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII.

Chủ nhật, 24.1, Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa XII.

Thứ hai, 25.1, Đại hội nghe báo cáo và thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH Trung ương khóa XII; Bầu Ban kiểm phiếu.

Thứ ba, 26.1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH Trung ương khóa XII; Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII (Dự kiến, BCH khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết).

Thứ tư, 27.1, BCH Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thứ năm, 28.1, Đại hội họp phiên bế mạc, báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng (nếu có); Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; BCH Trung ương khóa XII ra mắt; Thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XII thay mặt BCH Trung ương đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

comments

SHARE