Chân giả thông minh giúp người khuyết tật dễ đi lại

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

24 queries in 2.723 seconds.