Yêu cần bồi thường và đóng cửa Formosa

0
4

Theo RFA Vietnamese

SHARE