Xuất khẩu vượt nhập khẩu 1,64 tỷ USD sau 5 tháng

0
12

Việt Nam xuất siêu 1,64 tỷ USD sau 5 tháng.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 10,27 tỷ USD, tăng 28,6% tương ứng tăng gần 2,29 tỷ USD so với nửa đầu tháng 5/2016.

Theo Hải quan Việt Nam, với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2016 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2016 đạt hơn 133,25 tỷ USD, tăng 2,2%, tương ứng tăng hơn 2,81 tỷ USD so với 5 tháng năm 2015.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 5/2016 đạt hơn 85,93 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng gần 2,94 tỷ USD so với 5 tháng năm 2015 và chiếm 64,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 5/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 328 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2016 thặng dư gần 1,64 tỷ USD.

Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 5/2016 đạt gần 1,23 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 5/2016 đạt mức thặng dư gần 8,34 tỷ USD.

comments