Với lính Mỹ: Chiến tranh Việt Nam “căng” gấp 6 lần CTTG 2