Việt Nam không ủng hộ thương thuyết song phương về biển Đông

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE