Việt Nam khó tác động đến chính sách, bước đi của Philippines

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE