Việt Nam khó tác động đến chính sách, bước đi của Philippines

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE