Vận tải cơ C-295 Việt Nam có thể biến thành cường kích?

0
15