TT Obama đối mặt với áp lực bãi bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

0
5
SHARE