Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11

0
9

Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng

Bài diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng được đọc vào sáng hôm nay, tại Hà Nội với nội dung chính liên quan đến chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu Hội nghị lần thứ 11 cần phải thảo luận về công tác chuẩn bị nhân sự bao gồm phương hướng, số lượng và việc phân bổ đại biểu cũng như mô hình tổ chức chính quyền địa phương, nhấn mạnh rằng phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải kiên quyết chống lại mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, tham vọng quyền lực, bè phái, lợi ích nhóm.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói về dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, nêu rõ đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, các ủy viên trung ương phải bàn thảo, nêu ý kiến với Quốc hộị

:R:

comments

SHARE