Tin tổng hợp RFA | Việt Nam tạm dừng quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong

Theo RFA Tiếng Việt