Tin tổng hợp RFA | 90% người dân giảm thu nhập do COVID-19

Theo RFA Tiếng Việt