Tin nóng RFA | Bộ Ngoại giao Việt Nam: không đóng cửa biên giới với Trung Quốc vì dịch Covid – 19

Theo RFA Tiếng Việt