Tiểu liên MAT-49: “Nhân chứng” đặc biệt trong Chiến tranh Đông Dương

Được chế tạo và sản xuất hàng loạt từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, MAT-49 nhanh chóng xuất hiện tại Đông Dương như một thứ vũ khí tiêu chuẩn của quân đội thực dân Pháp và nó cũng là một trong những "nhân chứng" đặc biệt của Chiến tranh Đông Dương

SHARE