Thủ tướng Việt Nam, Trung Quốc gặp nhau, đề cập Biển Đông (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt