Tài liệu mật: Kết luận của Bộ Chính trị về con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Sau khi đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, thủ tướng Chính phủ báo cáo và đề nghị Bộ chính trị xem xét kết luận về việc con gái đồng chí là Nguyễn Thanh Phượng (là đảng viên) kết hôn với anh Nguyễn Hoàng Bảo (con ong Nguyễn Bá Bang là Việt kiều Mỹ), Bộ chính trị, Ban bi thư đã giao Ban tổ chức Truong ương xác minh, làm rõ vấn đề này. Ban tổ chức Trung ương đã thẩm định kết quả thẩm tra, xác minh của các cơ quan chức nặng Tại phiên họp ngày 21-6-2-10, Bộ chính trị đã nghe ban tổ chức Trung ương báo cáo kết quả thẩm định (Báo cáo số 239.BC/BTCTW, ngày 24-5-2010) và kết luận như sau:

1 2

Theo VANEWS