Súng trường M16 trong chiến tranh Việt Nam “phế” cỡ nào?