Sức mạnh đáng nể của các mẫu tàu ngầm phi hạt nhân Đức