Sau một trận mưa lớn thì bao nhiêu điều được vỡ lẽ

0
14

1 3

Cây được trồng thế này!

2

Cột điện thì không thấy lõi thép

Ảnh FB