Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản chỉ mặt từng loại tiêm kích Trung Quốc

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản mới công bố năm 2021, đã "chỉ tên điểm mặt" từng loại tiêm kích mà Trung Quốc đang sở hữu, kèm theo đó là số lượng chi tiết.

270

Theo Kiến thức