Robot đầu tiên bay lượn như chim bồ câu (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt