Phụ đề tiếng Việt cuộc hội thoại của ông Obama tại phủ chủ tịch

0
10
[23/05/2016 16:05:24] Trua 23/5/2016, t?i Trung tâm H?i ngh? Qu?c t? (Hà N?i), Ch? t?ch nu?c Tr?n Ð?i Quang và T?ng th?ng Barack Obama ti?n hành h?p báo chung. T?i cu?c h?p báo, T?ng th?ng Barack Obama dã tuy?n b?: Hoa K? chính th?c g? b? hoàn toàn l?nh c?m bán vu khí sát thuong dã áp d?ng su?t m?y th?p k? qua d?i v?i Vi?t Nam. Trong ?nh: Ch? t?ch nu?c Tr?n Ð?i Quang (bên ph?i) và T?ng th?ng Barack Obama t?i cu?c h?p báo. ?nh: Nhan Sáng – TTXVN
SHARE