Người Hồng Kông đốt cờ Trung Quốc bên ngoài sân bay quốc tế

Theo RFA Tiếng Việt