Nghị viên EU kêu gọi ngưng phê chuẩn EVFTA với VN vì nhân quyền (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt