Nga nói không dính líu tới những xáo trộn tại Mỹ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt