Nga dùng 50 tên lửa hành trình Kalibr mới làm gì?

0
2