Nga chơi sang biên chế cùng một lúc hẳn 8 chiếc Mi-28UB