Năng suất lao động công nghiệp Việt Nam bằng 7% của Nam Hàn và Nhật Bản

Tin Vietnam –  Báo Trithucvn ngày 28 tháng 4 loan tin, tại hội thảo công bố “Báo cáo năng suất và cạnh tranh của công ty Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tổ chức cho biết: Năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam chỉ bằng khoảng 7% của Nhật và Nam Hàn, bằng 1/4 của Trung Cộng và Malaysia, bằng 1/3 của Indonesia và Philippines, bằng 1/2 của Ấn Độ và Thái Lan vào năm 2015.

Một số chỉ tiêu như tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị đầu ra, hoặc doanh thu, và chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu thì Việt Nam đã vượt trội so với Ấn Độ, và Bangladesh. Tuy nhiên, hiệu suất công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là năng suất lao động của Việt Nam lại tụt lại so với các nước.

Bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết, Việt Nam cần phải nâng cao năng suất của công ty ngành công nghiệp chế biến chế tạo, và đổi mới sáng tạo để có thể tránh được bẫy thu nhập trung bình.

Theo SBTN