Mỹ, đối tác ngày càng quan trọng của Việt Nam để cân bằng Trung Quốc?(VOA)

Theo VOA Tiếng Việt