Mục kích Quân đội Pháp diệt khủng bố, chống bạo động

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ nước Pháp trước các mối đe dọa từ bên ngoài, Quân đội Pháp cũng được huấn luyện để duy trì an ninh trong nước trước các cuộc tấn công khủng bố cũng như bạo động

SHARE