Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (1)

0
9