Miền Nam Trung Quốc: Lũ lụt, hàng ngàn người sơ tán(VOA)

Theo VOA Tiếng Việt